Om föreningen

Humlebackens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 55 fastigheter som byggdes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Området uppfördes i tre etapper och består av friköpta tomter och vissa gemensamma anläggningar (klicka på kartan för större bild). Genom Humlebackens Samfällighetsförening förvaltar och sköter vi som bor i området dessa gemensamma anläggningar. Medlemskap i samfällighetsföreningen är obligatoriskt för fastighetsägarna i området.

Du som är nyinflyttad till Falun eller till den här stadsdelen kan få mer information om närområdet genom att klicka HÄR.

Årsmöte

Vid föreningens årsmöte som hålls i maj väljs styrelse och övriga funktionärer för nästkommande verksamhetsår. Budgeten antas för det kommande året och därmed bestäms också den kvartalsavgift som varje fastighetsägare ska betala. Alla medlemmar kan lämna in motioner till årsmötet, se vidare föreningens stadgar.

Samfällighetens anläggningar

Samfälligheten består av fyra olika gemensamma anläggningar (Ga). Dessa beskrivs i detalj i föreningens stadgar. En kortfattad beskrivning framgår nedan:

 • Ga:1 Omfattar vägar, grönområden, elektrisk ytterbelysning, VA-system och lekplatser.
 • Ga:2 Omfattar garagen och parkeringsplatserna i etapp 2 framför garagen på nedre Humlebacken.
 • Ga:7 Omfattar garage/skyddsrummet samt parkeringsdäcket etapp 3 på övre Humlebacken.
 • Ga:8 Omfattar parkeringsplatserna och planen framför garage/skyddsrummet i etapp 3 på övre Humlebacken.

  Avgift till föreningen

  Föreningen har en drift- och underhållsplan för ett planerat och förebyggande underhåll av de gemensamma anläggningarna (Ga). Denna plan utgör också basen för vilka kostnader som vi ska budgetera för när det gäller underhåll.

  Samtliga medlemmar betalar samma avgift för underhåll av Ga:1. Medlemmar hörande till etapp 2 betalar dessutom för underhåll av Ga:2. Alla medlemmar i etapp 3 betalar för underhåll av Ga:8. De medlemmar i etapp 3 som har plats i garaget betalar dessutom för underhåll av Ga:7.

  När det gäller skötsel och underhåll av Ga så är vår målsättning att vi ska göra detta själva i så hög grad som möjligt för att hålla nere kostnaderna och för att skapa samhörighetskänsla för att alla som bor i området ska känna ansvar och trivsel.

  I kvartalsavgiften ingår, förutom avsättning till det planerade underhållet av Ga, även avgift för snöröjning och sandning. För etapp 2 ingår även avgift för sophämtning.

  Falu Energi & Vatten äger VA-systemet i området. Varje fastighetsägare ansvarar dock för VA-ledningarna från tomtgränsen fram till det egna huset. Detta innebär också att varje fastighet får en egen vattenräkning från FEV.

  Aktiviteter och traditioner

  I föreningens regi anordnas flera aktiviteter t ex gemensam städdag på våren, Valborgsmässofirande med egen barn- och manskör, golfmästerskap, fotbollsturnering m.m. Dessutom har medlemmarna själva skapat många trevliga traditioner utanför föreningens regi - exempelvis det årliga julfirandet, som nu pågått i närmare 30 år.

  Bilkörning i området

  Med tanke på områdets karaktär med i huvudsak smala gångvägar ska området i princip betraktas som bilfritt. Bilåkning i området ska således begränsas till nödvändiga transporter för i- och urlastning. Hastigheten ska anpassas till att det finns lekande barn i området.

  Kompostering av trädgårdsavfall

  Efter en enkät bland medlemmarna i början av 2006 beslutades att varje fastighetsägare själv ska sköta kompostering och bortfraknade av sitt trädgårdsavfall. Eventuell kompostering ska ske på den egna tomten. Observera att det är i lag förbjudet att slänga trädgårdsavfall och annat avfall på annans mark (gäller även på kommunens mark).